هدف طرح تامین آتیه زنان خانه دار

اکثرزنان خانه دار کشورمان اعم از با سواد و بی سواد به علت برخوردار

نبودن از یک پشتوانه دائمی ومطمئن مالی ، نگران آینده وایام پیری خود

هستند

 

    

 

 
ادامه مطلب ...