هموطن گرامی :

*همانطوریکه می دانیدکسانی که امروزه زندگی مرفه و آرامی دارند  

 بعلت دور اندیشی خود یا والدینش بوده ،که بذر این دور اندیشی و

آینده نگری از سال ها قبل کاشته شده است.


ادامه مطلب ...