((هم میهنان گرامی و والدین محترم))

- آیاخواهان آینده ای مطمئن وآرامش بخش هستید؟

- آیا خواستار این هستیدکه، درآینده محتاج کسی نباشید؟

-آیا قلبا دلتان میخواهد فرزندان عزیزتان مستقل بارآمده وازنظر

مالی بخودشان  متکی باشند؟

- آیا مایلید ،درایام پیری سرمایه کافی برای رفع نیازها وخواسته

  های خود داشته باشید تا موجب سربلندی و آرامش تان

  شود؟

-آیا خواهان جامعه ای هستید که ،آرامش و آسایش بیشتری

 در آن حاکم شود ؟

- آیا مایلید علاوه بر حقوق بازنشستگی ،از یک حقوق و در آمد   

  مضاعف نیز بهره مند شوید؟

 

    پس:

به جمع بیمه گذاران بیمه عمر وتامین

آتیه بیمه پاسارگاد بپیوندید.

به منظور راحتی شما متقاضی محترم ،هر زمان و درهر مکانی

که شما بخواهید آماده انجام در خواست شما هستیم.

همراه :09126183573     ثابت:02144846402  فرزاد

 

 سوال کردن هزینه ای ندارد