در زندگی چه مخواهید؟

 

درزندگی چه میخواهید

همه ی ما در زندگی آرزوهایی داریم ،همه ی ما می خواهیم عمق درون وضمیر خود را که دارای هدیه ای استثنائی است باور کنیم. می توانیم تغییر را بوجود آوریم. می توانیم دیگران را به روشهای مختلف تحت تاثیر قرار دهیم و با آنها ارتباط برقرار کنیم واینکه میتوانیم تلاش کنیم وجهان را به جای بهتری تبدیل کنیم یکی از آرزوهای خود را به یا د آورید؟

ممکن است این آرزو این باشد که : می توانستید خیلی چیزها را فراموش کنید و یا اینکه از خیلی چیزها چشم پوشی کنید .اگر که این خیال ورویا روشن و زنده بود،چه چیزی در زندگی شما بود که دوست داشتید انجام دهید وبرایتان شرایط جدید را به وجود می آورد؟

حالا به خودتان ،چند لحظه فرصت بدهید فقط برای جهت فکر کردن به رویاهایتان ،واینکه واقعا شما درزندگی خود چه میخواهید؟

منبع:کتاب 365روز به سوی موفقیت

    مولف :آنتونی رابینز

/ 0 نظر / 13 بازدید